Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Informace o získání osobních údajů a jejich zpracování

Helena Honesová se sídlem Horská Kvilda 50, PSČ 385 01, IČ: 69268711, e-mail: helenahones@tiscali.cz (dále jen „správce“) tímto potvrzuje, že od Vás získala tyto osobní údaje týkající se Vaší osoby: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa (dále jen „osobní údaje“).

Správce Vás současně informuje a poučuje o tom, že:

 • správce můžete kdykoliv kontaktovat na shora uvedené adrese nebo e-mailové adrese;
 • osobní údaje zpracovává přímo správce, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro správce takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů;
 • osobní údaje bude správce zpracovávat pro tyto účely:
 1. a) splnění smlouvy o ubytování, uzavřené mezi Vámi a správcem, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“),
 2. b) splnění právních povinností, které se na správce vztahují a které vyplývají zejména z daňových předpisů, ze zákona o místních poplatcích a dále z obecně závazné vyhlášky obce Horská Kvilda o místních poplatcích, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 3. c) oprávněných zájmů správce, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;
 • příjemci osobních údajů budou pouze třetí osoby, které správce použije v souvislosti s plněním svých závazků vůči Vaší osobě z titulu uzavřené smlouvy o ubytování. Kromě těchto osob mohou být osobní údaje zpřístupněny pouze subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro správce. Aktuální seznam zpracovatelů Vám správce zašle na Vaši žádost na Vaši e-mailovou adresu. S Vaším zvláštním předchozím souhlasem mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností správce;
 • osobní údaje bude správce uchovávat jen po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy upravujícími archivaci účetních dokladů a archivaci evidenční knihy ubytovatele;
 • máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů bylo porušeno GDPR;
 • pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů);
 • poskytnutí osobních údajů pro účely uvedené v bodě 3 je smluvním požadavkem správce, kterému jste nebyl/a povinen/a vyhovět, přičemž v takovém případě by s Vámi nebyla smlouva uzavřena.

S pozdravem

Helena Honesová, v.r.